Toimeenpaneva määräys ylimääräisten henkilöiden omaisuuden estämisestä ...

American yhdysvaltojen perustuslain ja lakien, mukaan lukien International Emergency Economic Powers Act (50 U.S.C. 1701) minulle presidenttinä antaman valtuutuksen perusteella.

et seq.

) (IEEPA), National Emergency Act (50 U.S.C. 1601)

et seq.

) (NEA), vuoden 1952 Immigration and Nationality Actin pykälä 212(f) (8 U.S.C. 1182(f)) ja osa 301, otsikko 3, United States Code,

Minä, JOSEPH R. BIDEN JR., Amerikan yhdysvaltojen presidentti, laajentan täten 16. kesäkuuta 2006 annetussa toimeenpanomääräyksessä 13405 (Demokraattisia prosesseja tai instituutioita heikentävien tiettyjen henkilöiden omaisuuden estäminen) julistetun kansallisen hätätilan soveltamisalaa. Valko-Venäjä), totesi, että Valko-Venäjän hallinnon haitalliset toimet ja pitkäaikaiset väärinkäytökset, joiden tarkoituksena oli tukahduttaa demokratia sekä ihmisoikeuksien ja perusvapauksien harjoittaminen Valko-Venäjällä – mukaan lukien 9. elokuuta 2020 pidettyjen laittomien ja sortava toiminta, Valko-Venäjän vilpilliset presidentinvaalit ja sen jälkiseuraamukset, kuten poliittisen opposition ja kansalaisyhteiskunnan järjestöjen poistaminen ja hallinnon kansainvälisen siviililentoliikenteen häiriintyminen ja vaarantaminen, muodostavat epätavallisen ja poikkeuksellisen uhan Yhdysvaltojen kansalliselle turvallisuudelle ja ulkopolitiikalle.

Täten tilaan:

Osio 1.

(a)Kaikki omaisuus ja omaisuudet, jotka ovat Yhdysvalloissa, jotka tulevat myöhemmin Yhdysvaltoihin tai jotka ovat tai tulevat myöhemmin minkä tahansa yhdysvaltalaisen henkilön hallussa tai määräysvallassa, seuraavista henkilöistä on estetty eikä niitä saa siirtää, maksaa, viedä, vetää pois tai muutoin käsitellä: kenellekään valtiosihteerin valtiosihteeriä neuvotellen määräämästä henkilöstä:

(i)olla tai on ollut johtaja, virkamies, johtava johtaja tai hallituksen jäsen

(A)yhteisö, jolla on tai jonka jäsenet ovat harjoittaneet jotakin tämän jakson alakohdissa (v)(A)–E tai osan 1(a)(ii)(A) ​​kuvatuista toiminnoista. -(C) toimeenpanomääräyksen 13405; tai

(B)yksikkö, jonka omaisuus ja omaisuusosuudet on estetty tämän määräyksen tai toimeenpanomääräyksen 13405 mukaisesti;

(ii) olla Valko-Venäjän hallituksen poliittinen alaosasto, virasto tai väline;

(iii)olla tai on ollut Valko-Venäjän hallituksen johtaja tai virkamies;

(iv) toimia tai olla toiminut puolustus- ja siihen liittyvien materiaalien alalla, turvallisuusalalla, energia-alalla, kaliumkloridi-alalla, tupakkatuotealalla, rakennusalalla tai Valko-Venäjän talouden kuljetusalalla tai millä tahansa muu Valko-Venäjän talouden ala, jonka valtiovarainministeri voi päättää kuullen valtiosihteeriä;

(v) olla vastuussa tai olla osallisina tai olla suoraan tai epäsuorasti osallistuneet tai yrittäneet osallistua johonkin seuraavista:

(A)toimet tai politiikat, jotka uhkaavat Valko-Venäjän rauhaa, turvallisuutta, vakautta tai alueellista koskemattomuutta;

(B)toimet tai politiikat, jotka kieltävät, rajoittavat tai rankaisevat ihmisoikeuksien ja perusvapauksien (mukaan lukien sananvapauden, rauhanomaisen kokoontumisen, yhdistymisvapauden, uskonnon tai vakaumuksen ja liikkumisen vapaus) harjoittamista Valko-Venäjällä tai rajoittavat sitä. pääsy Internetiin tai painettuun, online- tai lähetysmediaan Valko-Venäjällä;

(C)vaalipetokset tai muut toimet tai politiikat, jotka heikensivät vaaliprosessia Valko-Venäjän tasavallan vaaleissa;

(D)petolliset tai jäsennellyt liiketoimet tai kaupat, joiden tarkoituksena on kiertää mitä tahansa Yhdysvaltojen pakotteita, jotka Valko-Venäjän hallitus taikka sen puolesta tai puolesta tai hyödyksi suoraan tai välillisesti taikka sellaisen henkilön hyväksi, jonka omaisuutta ja omaisuutta koskevia etuja on estetty tämän määräyksen tai toimeenpanomääräyksen 13405 mukaisesti; tai

(E) Valko-Venäjään liittyvä julkinen korruptio.

(vi) olla aineellisesti avustanut, sponsoroinut tai tarjonnut taloudellista, materiaalista tai teknistä tukea tai tavaroita tai palveluita mihin tahansa alakohdissa (v)(A)-(E) kuvattuun toimintaan tai tukemaan sitä. tämä osio tai henkilö, jonka omaisuus ja omaisuusintressit on estetty tämän määräyksen mukaisesti; tai

(vii) olla Valko-Venäjän hallituksen tai sellaisen henkilön omistuksessa tai määräysvallassa taikka toiminut tai väitetty toimivan suoraan tai epäsuorasti Valko-Venäjän hallituksen tai sellaisen henkilön puolesta, jonka omaisuus ja omaisuusetuudet on estetty tämän määräyksen mukaisesti .

(b)Tämän pykälän kohdan (a) kieltoja sovelletaan paitsi siinä laajuudessa kuin säädöksissä tai määräyksissä, määräyksissä, ohjeissa tai luvissa, jotka voidaan antaa tämän määräyksen nojalla, ja tehdyistä sopimuksista huolimatta. tai mikä tahansa lisenssi tai lupa, joka on myönnetty ennen tämän tilauksen päivämäärää.

Sekunti 2. Tämän määräyksen kohdan 1 kiellot sisältävät:

a) varojen, tavaroiden tai palveluiden lahjoittaminen tai tarjoaminen kenen tahansa sellaisen henkilön toimesta, jonka omaisuus ja omaisuuserät on estetty tämän määräyksen mukaisesti, tai niiden hyödyksi; ja

(b) minkä tahansa lahjoituksen tai varojen, tavaroiden tai palvelujen vastaanottaminen sellaiselta henkilöltä.

Sekunti 3. Päätän täten, että IEEPA:n pykälässä 203(b)(2) (50 U.S.C. 1702(b)(2)) määritellyn tyyppisten esineiden lahjoittaminen kenen tahansa henkilön toimesta, henkilölle, joka on omaisuus ja omaisuuserät on estetty tämän määräyksen pykälän 1(a) mukaisesti, mikä heikentäisi vakavasti kykyäni käsitellä kansallista hätätilaa, joka julistettiin toimeenpanomääräyksellä 13405 ja laajennettiin tässä määräyksessä, ja kiellän täten tällaiset lahjoitukset pykälän 1 mukaisesti. tästä tilauksesta.

Sekunti 4.

(a)Yhdysvaltojen rajoittamaton maahanmuuttajien ja ei-maahanmuuttajien pääsy Yhdysvaltoihin, jotka ovat päättäneet täyttää yhden tai useamman tämän määräyksen osan 1 kriteeristä, olisi haitallista Yhdysvaltojen eduille ja tällaisten henkilöiden maahantulolle. maahanmuuttajana tai ei-maahanmuuttajana Yhdysvaltoihin saapuminen keskeytetään, paitsi jos valtiosihteeri tai Homeland Security -ministeri tapauksen mukaan päättää, että henkilön maahantulo ei ole Yhdysvaltojen etujen vastaista, mukaan lukien tapaukset, joissa Secretary of State tai Secretary of Homeland Security, tapauksen mukaan, päättää oikeusministerin suosituksen perusteella, että henkilön maahantulo edistäisi Yhdysvaltojen tärkeitä lainvalvontatavoitteita.

(b) Valtioministeri panee täytäntöön tämän määräyksen sellaisena kuin se koskee viisumeja sellaisten menettelyjen mukaisesti, jotka valtiosihteeri voi vahvistaa kuultuaan Homeland Securityn ministeriä.

(c) Homeland Securityn ministeri panee täytäntöön tämän määräyksen sellaisena kuin se koskee ei-kansalaisten maahantuloa sellaisten menettelyjen mukaisesti, jotka Homeland Securityn ministeri voi määrätä kuullen valtiosihteeriä.

(d)Tällaisia ​​henkilöitä kohdellaan tässä jaksossa samalla tavalla kuin 24. heinäkuuta 2011 annetun julistuksen 8693 (YK:n turvallisuusneuvoston matkustuskiellon ja kansainvälisen hätätilanteen alaisen ulkomaalaisten maahantulon keskeyttäminen) 1 jaksossa tarkoitettuja henkilöitä. Powers Act Sanctions).

Sekunti 5.

(a)Kaikki tapahtumat, jotka kiertävät tai välttävät, joiden tarkoituksena on kiertää tai välttää, rikkovat tai yrittävät rikkoa mitä tahansa tässä määräyksessä asetettua kieltoa, ovat kiellettyjä.

(b)Kaikki salaliitto, jonka tarkoituksena on rikkoa tässä määräyksessä asetettuja kieltoja, on kielletty.

Sekunti 6.

Tässä tilauksessa:

(a)termi "yksikkö" tarkoittaa kumppanuutta, yhdistystä, säätiötä, yhteisyritystä, yritystä, ryhmää, alakonsernia tai muuta organisaatiota;

(b) Termi "Valko-Venäjän hallitus" tarkoittaa Valko-Venäjän hallitusta, mitä tahansa sen poliittista alaosastoa, virastoa tai välinettä, mukaan lukien Valko-Venäjän tasavallan keskuspankki, ja kaikkia henkilöitä, jotka ovat Valko-Venäjän omistuksessa, määräysvallassa tai johtamissa tai toimii Valko-Venäjän hallituksen puolesta tai puolesta;

(c)termi "ei-kansalainen" tarkoittaa henkilöä, joka ei ole Yhdysvaltain kansalainen tai ei-kansalainen;

(d)termi "henkilö" tarkoittaa yksilöä tai yhteisöä; ja

(e)termi "Yhdysvaltain henkilö" tarkoittaa mitä tahansa Yhdysvaltain kansalaista, laillista pysyvää asukasta, Yhdysvaltojen lakien tai minkä tahansa Yhdysvalloissa sijaitsevan lainkäyttöalueen mukaan organisoitua yhteisöä (mukaan lukien ulkomaiset sivuliikkeet) tai henkilöä Yhdysvallat.

Sekunti 7. Niiden henkilöiden osalta, joiden omaisuus ja omaisuusintressit on estetty tämän määräyksen mukaisesti ja joilla saattaa olla perustuslaillinen läsnäolo Yhdysvalloissa, huomaan, että koska he pystyvät siirtämään varoja tai muuta omaisuutta välittömästi, heille on ilmoitettava etukäteen toimenpiteistä tämän määräyksen mukaisesti toteutettavat toimenpiteet tekisivät kyseisistä toimenpiteistä tehottomia. Sen vuoksi päätän, että jotta nämä toimenpiteet olisivat tehokkaita toimeenpanomääräyksessä 13405 julistetun ja tässä määräyksessä laajennetun kansallisen hätätilan ratkaisemiseksi, luetteloon ottamisesta tai päätöksestä ei tarvitse ilmoittaa etukäteen tehty tämän määräyksen mukaisesti.

Sekunti 8. Valtiovarainministeri valtuutetaan valtiosihteeriä kuullen ryhtymään sellaisiin toimiin, mukaan lukien sääntöjen ja määräysten julkaiseminen, ja käyttämään kaikkia IEEPA:n presidentille myöntämiä valtuuksia, jotka voivat olla tarpeen tämän määräyksen tarkoituksiin. Valtiovarainministeri voi sovellettavan lain mukaisesti siirtää minkä tahansa näistä tehtävistä valtiovarainministeriössä. Kaikkien Yhdysvaltojen toimeenpanevien osastojen ja virastojen on ryhdyttävä kaikkiin toimivaltaansa kuuluviin toimenpiteisiin tämän toteuttamiseksi. Tilaus.

Sekunti 9. Mikään tässä määräyksessä ei estä työntekijöiden, apurahan saajien tai alihankkijoiden liiketoimia liittohallituksen virallisten asioiden hoitamiseksi.

Sekunti 10.

(a) Minkään tässä järjestyksessä ei saa tulkita heikentävän tai muutoin vaikuttavan:

(i) toimeenpanevalle osastolle tai virastolle tai sen johtajalle laissa myönnetyt valtuudet; tai

(ii)hallinto- ja budjettiviraston johtajan tehtävät, jotka liittyvät talousarvio-, hallinto- tai lainsäädäntöehdotuksiin.

(b)Tämä määräys pannaan täytäntöön sovellettavan lain mukaisesti ja määrärahojen saatavuuden mukaan.

(c) Tätä määräystä ei ole tarkoitettu luomaan eikä luomaan mitään aineellisia tai prosessuaalisia oikeuksia tai etuja, jotka olisivat lain tai tasapuolisuuden perusteella täytäntöönpanokelpoisia kenenkään osapuolen toimesta Yhdysvaltoja, sen osastoja, virastoja tai yhteisöjä vastaan. virkamiehiä, työntekijöitä tai agentteja tai muita henkilöitä.

JOSEPH R. BIDEN JR.

VALKOINEN TALO,

9. elokuuta 2021.