Výkonný příkaz o blokování majetku dalších osob...

Na základě pravomoci, kterou mi jako prezidentovi ukládá ústava a zákony Spojených států amerických, včetně zákona o mezinárodních nouzových ekonomických pravomocích (50 U.S.C. 1701

a násl.

) (IEEPA), zákon National Emergencies Act (50 U.S.C. 1601

a násl.

) (NEA), oddíl 212(f) zákona o přistěhovalectví a státní příslušnosti z roku 1952 (8 U.S.C. 1182(f)) a oddíl 301 hlavy 3, zákon Spojených států,

JÁ, JOSEPH R. BIDEN JR., prezident Spojených států amerických, tímto rozšiřuji rozsah národního nouzového stavu vyhlášeného ve výkonném nařízení 13405 ze dne 16. června 2006 (Blokování majetku určitých osob podkopávajících demokratické procesy nebo instituce v Bělorusko), které zjistilo, že škodlivé aktivity a dlouhodobé porušování běloruského režimu zaměřené na potlačení demokracie a uplatňování lidských práv a základních svobod v Bělorusku – včetně nezákonných a represivních aktivit pocházejících z 9. srpna 2020, podvodných běloruských prezidentských voleb a jejich následky, jako je odstranění politické opozice a organizací občanské společnosti a narušení a ohrožení mezinárodní civilní letecké dopravy režimem – představují neobvyklou a mimořádnou hrozbu pro národní bezpečnost a zahraniční politiku Spojených států.

V souladu s tím tímto objednávám:

Část 1.

(a)Veškerý majetek a podíly na majetku, které se nacházejí ve Spojených státech, které dále přijdou do Spojených států, nebo které jsou nebo později budou v držení či kontrole jakékoli osoby ze Spojených států, následujících osob jsou blokovány a nelze je převést, zaplatit, vyvézt, stáhnout nebo s nimi jinak nakládat: žádná osoba, kterou určí ministr financí po konzultaci s ministrem:

(i)být nebo byl vedoucím, úředníkem, vyšším výkonným ředitelem nebo členem představenstva:

(A)subjekt, který se nebo jehož členové zapojili do jakékoli z činností popsaných v pododdílech (v)(A)-(E) tohoto oddílu nebo oddílu 1(a)(ii)(A) -(C) výkonného nařízení 13405; nebo

(B)subjekt, jehož majetek a podíly na majetku jsou blokovány podle tohoto nařízení nebo výkonného nařízení 13405;

(ii) být politickým útvarem, agenturou nebo nástrojem běloruské vlády;

(iii)být nebo byl vůdcem nebo úředníkem běloruské vlády;

(iv) působit nebo působit v obranném a souvisejícím materiálním sektoru, bezpečnostním sektoru, energetickém sektoru, sektoru chloridu draselného (potaše), sektoru tabákových výrobků, stavebnictví nebo dopravního sektoru hospodářství Běloruska nebo v jakémkoli jiný sektor běloruského hospodářství, který může určit ministr financí po konzultaci s ministrem;

(v) být odpovědný za spoluúčast nebo se přímo či nepřímo zapojit nebo se pokoušet zapojit do některé z následujících činností:

(A)akce nebo politiky, které ohrožují mír, bezpečnost, stabilitu nebo územní celistvost Běloruska;

(B)Akce nebo zásady, které zakazují, omezují nebo penalizují výkon lidských práv a základních svobod (včetně svobody projevu, pokojného shromažďování, sdružování, náboženství nebo přesvědčení a pohybu) jednotlivci v Bělorusku nebo které omezují přístup k internetu nebo tištěným, online nebo vysílaným médiím v Bělorusku;

(C)volební podvody nebo jiné akce nebo politiky, které podkopaly volební proces ve volbách v Běloruské republice;

(D)klamavé nebo strukturované transakce nebo jednání za účelem obcházení jakýchkoli sankcí Spojených států ze strany běloruské vlády nebo pro ni nebo v jejím zastoupení nebo ve prospěch, přímo či nepřímo, nebo jakékoli osoby, jejíž majetek a majetkové podíly jsou blokován podle tohoto příkazu nebo výkonného příkazu 13405; nebo

(E)Veřejná korupce související s Běloruskem.

(vi) materiálně pomáhat, sponzorovat nebo poskytovat finanční, materiální nebo technologickou podporu nebo zboží nebo služby pro jakoukoli činnost popsanou v pododdílech (v)(A)-(E) tohoto oddílu nebo jakákoli osoba, jejíž majetek a majetkové podíly jsou blokovány podle tohoto příkazu; nebo

(vii) být vlastněn nebo ovládán běloruskou vládou nebo jakoukoli osobou, jejíž majetek a majetkové podíly jsou blokovány podle tohoto příkazu, nebo jednat nebo předstírat jednat jménem nebo jménem, ​​přímo či nepřímo, .

(b)Zákazy v pododdílu (a) tohoto oddílu platí s výjimkou rozsahu stanoveného zákony nebo nařízeními, příkazy, směrnicemi nebo licencemi, které mohou být vydány podle tohoto příkazu, a bez ohledu na jakoukoli uzavřenou smlouvu nebo jakákoli licence nebo povolení udělená před datem této objednávky.

Sek. 2.Zákazy v části 1 tohoto nařízení zahrnují:

(a) poskytnutí jakéhokoli příspěvku nebo poskytnutí finančních prostředků, zboží nebo služeb osobou, pro nebo ve prospěch jakékoli osoby, jejíž majetek a podíly na majetku jsou blokovány podle tohoto příkazu; a

(b)přijetí jakéhokoli příspěvku nebo poskytnutí finančních prostředků, zboží nebo služeb od takové osoby.

Sek. 3. Tímto prohlašuji, že poskytování darů typů článků uvedených v oddíle 203(b)(2) IEEPA (50 U.S.C. 1702(b)(2)) jakoukoli osobou, které nebo ve prospěch jakékoli osoby, jejíž majetek a podíly na majetku jsou zablokovány podle oddílu 1 písm. a) tohoto nařízení, by vážně narušilo mou schopnost vypořádat se s celostátním nouzovým stavem vyhlášeným ve výkonném nařízení 13405 a rozšířeným v tomto nařízení, a tímto zakazuji takové dary, jak je stanoveno v oddílu 1 tohoto řádu.

Sek. 4.

(a) Neomezený vstup imigrantů a nepřistěhovalců do Spojených států pro osoby, které nejsou státními příslušníky, kteří jsou rozhodnuti splnit jedno nebo více kritérií v části 1 tohoto nařízení, by poškodil zájmy Spojených států a vstup těchto osob do Spojených států, jako přistěhovalci nebo nepřistěhovalci, se tímto pozastavuje, kromě případů, kdy ministr zahraničí nebo ministr vnitřní bezpečnosti, podle toho, co je vhodné, rozhodne, že vstup této osoby by nebyl v rozporu se zájmy Spojených států, včetně případů, kdy Ministr zahraničí nebo ministr pro vnitřní bezpečnost, podle potřeby, na základě doporučení generálního prokurátora rozhodne, že vstup této osoby by podpořil důležité cíle vymáhání práva ve Spojených státech.

b) Ministr zahraničí provede tento příkaz, pokud se vztahuje na víza, podle postupů, které může stanovit ministr po konzultaci s ministrem pro vnitřní bezpečnost.

(c) Ministr pro vnitřní bezpečnost provede tento příkaz, jak se vztahuje na vstup osob bez státní příslušnosti podle postupů, které může stanovit ministr pro vnitřní bezpečnost po konzultaci s ministrem zahraničí.

(d) S takovými osobami bude tento oddíl zacházet stejným způsobem jako s osobami, na které se vztahuje oddíl 1 prohlášení 8693 ze dne 24. července 2011 (Pozastavení vstupu cizinců podléhajících zákazu cestování Radou bezpečnosti OSN a mezinárodním mimořádným ekonomickým Zákon o pravomocích sankce).

Sek. 5.

(a) Jakákoli transakce, která se vyhýbá nebo se jí vyhýbá, jejímž účelem je vyhnout se nebo se jí vyhnout, způsobí porušení nebo se pokusí porušit kterýkoli ze zákazů uvedených v tomto příkazu, je zakázána.

(b)Jakékoli spiknutí vytvořené za účelem porušení některého ze zákazů uvedených v tomto příkazu je zakázáno.

Sek. 6.

Pro účely této objednávky:

(a) pojem „subjekt“ znamená partnerství, sdružení, trust, společný podnik, korporaci, skupinu, podskupinu nebo jinou organizaci;

(b) Výraz „Běloruská vláda“ označuje vládu Běloruska, jakýkoli její politický útvar, agenturu nebo nástroj, včetně Národní banky Běloruské republiky, a jakoukoli osobu vlastněnou, ovládanou nebo řízenou: nebo jednající za běloruskou vládu nebo jejím jménem;

(c) výraz „neobčan“ znamená jakoukoli osobu, která není občanem nebo není státním příslušníkem Spojených států amerických;

(d) pojem „osoba“ znamená jednotlivce nebo subjekt; a

(e) výraz „osoba Spojených států“ znamená jakéhokoli občana Spojených států, zákonného trvalého pobytu, subjekt organizovaný podle zákonů Spojených států nebo jakékoli jurisdikce v rámci Spojených států (včetně zahraničních poboček) nebo jakoukoli osobu v Spojené státy.

Sek. 7. U těch osob, jejichž majetek a majetkové podíly jsou blokovány podle tohoto příkazu a které by mohly mít ústavní přítomnost ve Spojených státech, zjišťuji, že vzhledem k možnosti okamžitého převodu finančních prostředků nebo jiných aktiv, předchozí oznámení těmto osobám o opatřeních pokud by byla přijata podle tohoto nařízení, byla by tato opatření neúčinná. Proto rozhoduji, že k tomu, aby tato opatření byla účinná při řešení národního nouzového stavu vyhlášeného v exekutivním nařízení 13405 a rozšířeného v tomto pořadí, není třeba žádné předchozí oznámení o zařazení nebo rozhodnutí provedené podle tohoto příkazu.

Sek. 8. Tajemník ministerstva financí je po konzultaci s ministrem zahraničí oprávněn činit taková opatření, včetně vyhlášení pravidel a předpisů, a využít všech pravomocí udělených prezidentovi IEEPA, které mohou být nezbytné k provedení účely tohoto příkazu. Ministr financí může v souladu s platnými zákony znovu delegovat kteroukoli z těchto funkcí v rámci ministerstva financí. Všechna výkonná ministerstva a agentury Spojených států přijmou veškerá vhodná opatření v rámci svých pravomocí k provedení tohoto objednat.

Sek. 9. Nic v tomto příkazu nezakazuje transakce pro provádění oficiálních záležitostí federální vlády zaměstnanci, příjemci grantů nebo jejich dodavateli.

Sek. 10.

(a) Nic v této objednávce nesmí být vykládáno tak, aby narušovalo nebo jinak ovlivňovalo:

i) pravomoc udělená zákonem výkonnému oddělení nebo agentuře nebo jejich vedoucímu; nebo

(ii)funkce ředitele Úřadu pro řízení a rozpočet týkající se rozpočtových, administrativních nebo legislativních návrhů.

(b)Tento příkaz bude proveden v souladu s platnými právními předpisy a v závislosti na dostupnosti prostředků.

(c) Tento příkaz není zamýšlen a nevytváří žádné právo nebo výhodu, hmotněprávní nebo procesní, vymahatelnou ze zákona nebo spravedlností jakoukoli stranou proti Spojeným státům, jejich oddělením, agenturám nebo subjektům, jejich úředníci, zaměstnanci nebo agenti nebo jakákoli jiná osoba.

JOSEPH R. BIDEN JR.

BÍLÝ DŮM,

9. srpna 2021.