Etické aspekty související s kyberprostorem: Samoregulace a kodexy chování - Moderní diplomacie

Procesy virtuální interakce musí být řízeny tak či onak. Ale jak, v jakých mezích a především na základě jakých principů? Zastánci oficiálního pohledu – podpořeni silou státních struktur – tvrdí, že vzhledem k tomu, že internet má významný a ne vždy pozitivní dopad nejen na své uživatele, ale i na společnost jako celek, je třeba všechny oblasti virtuální interakce jasně regulované přijetím příslušných právních předpisů.

V praxi se však různé pokusy o uzákonění virtuální komunikace potýkají s velkými obtížemi kvůli nedokonalosti moderního informačního práva. Navíc, vezmeme-li v úvahu, že internetová komunita je založena na vnitřní „anarchistické“ ideologii, vykazuje značný odpor vůči vládním nařízením a věří, že v přeshraničním prostředí – což je globální síť – může být jediným účinným regulátorem dobrovolně a vědomě přijal intranetovou etiku založenou na vědomí morální odpovědnosti jednotlivce za to, co se děje v kyberprostoru.

Význam morální samoregulace přitom spočívá nejen v tom, že umožňuje kontrolovat oblasti, které jsou nedostatečně pokryty, ale i v dalších regulačních ustanoveních na politické, právní, technické či ekonomické úrovni. . Je na etice, aby prověřila význam, zákonnost a legitimitu zbývajících regulačních prostředků. Samotná zákonná ustanovení, podporovaná silou státního vlivu, jsou vyvíjena nebo – alespoň v ideálním případě – by měla být implementována na základě morálních pravidel. Je třeba poznamenat, že ačkoli je dodržování zákonných ustanovení považováno za minimální požadavek morálky, ve skutečnosti tomu tak vždy není – alespoň do doby, než bude vymyšlena „ideální“ právní úprava, která morálce nijak neodporuje. Proto je nezbytné etické zdůvodnění a rovná kontrola legislativních a disciplinárních aktů ve vztahu k IT i výpočetní technice.

V souladu s deontologickým přístupem k ospravedlnění webové etiky je etický základ informačního práva založen na lidských právech na informace. Přestože jsou tato práva zakotvena v různých národních i mezinárodních právních nástrojích, v praxi není jejich ochrana často nikým garantována. To umožňuje několika státním strukturám zavádět různá omezení týkající se informací a ospravedlňovat je tak ušlechtilými cíli, jako je potřeba implementace koncepce národní bezpečnosti.

Je třeba zdůraznit, že informační legislativa (jako každá jiná obecně) má konvenční povahu, tedy jde o jakýsi dočasný kompromis, kterého dosáhli zástupci různých sociálních skupin. V této oblasti proto neexistují žádné neotřesitelné principy: legalita a nezákonnost jsou definovány dynamickou rovnováhou mezi touhou po svobodě informací na jedné straně a pokusy tuto svobodu tím či oním způsobem omezit.

Několik subjektů má proto s ohledem na moderní informační právo extrémně protichůdné požadavky, které není tak snadné sladit. Informační právo by mělo současně chránit právo na svobodný příjem informací a právo na informační bezpečnost, jakož i zajistit soukromí a předcházet kybernetické kriminalitě. Měl by také znovu podporovat veřejnou dostupnost vytvořených informací a chránit autorská práva – i když to naráží na univerzální princip sdílení znalostí.

Základem systému mezinárodního informačního práva by měl být princip rozumné rovnováhy těchto často diametrálně odlišných snah s bezpodmínečným respektováním základních lidských práv.

Různé národní a mezinárodní veřejné organizace, profesionálové a dobrovolná sdružení uživatelů definují své vlastní principy fungování ve virtuálním prostředí. Tyto principy jsou velmi často formalizovány v kodexech chování, jejichž cílem je minimalizovat potenciálně nebezpečné morální a sociální důsledky používání informačních technologií a tím dosáhnout určité míry autonomie webové komunity, alespoň pokud jde o čistě interní problematické otázky. Názvy těchto kodexů ne vždy naznačují etiku, ale to nemění jejich podstatu. Nemají totiž statut zákonných ustanovení, což znamená, že nemohou sloužit jako základ pro ukládání disciplinárních, správních nebo jiných opatření k odpovědnosti pachatelů. Jsou proto vynucovány členy komunity, kteří je přijali výhradně s dobrou vůlí, jako výsledek svobodného projevu založeného na uznání a sdílení hodnot a pravidel v nich zakotvených. Tyto kodexy proto fungují jako jeden z morálních samoregulačních mechanismů webové komunity.

Etické kodexy v kyberprostoru poskytují základní morální pokyny, kterými by se měly řídit informační aktivity. Upřesňují zásady obecné teoretické etiky a odrážejí se ve virtuálním prostředí. Obsahují kritéria umožňující uznat daný čin za etický či neetický. Nakonec poskytují konkrétní doporučení, jak se v určitých situacích chovat. Pravidla zakotvená v etických kodexech v podobě ustanovení, oprávnění, zákazů apod. představují v mnoha ohledech formalizaci a systematizaci nepsaných pravidel a požadavků, které se spontánně vyvíjely v procesu virtuální interakce za posledních třicet let. internetu.

Ustanovení etických kodexů je naopak nutné důkladně zvážit a posoudit – etický kodex je ze své podstaty konvenční, a proto je vždy výsledkem vzájemné dohody příslušných členů dané sociální skupiny – např. jinak jsou jednoduše redukovány na formální a sektorové prohlášení, oddělené od života a nejsou vázány pravidly.

Navzdory jejich vícesměrovosti vzhledem k rozmanitosti funkčních schopností sítě a heterogenitě jejího publika ukazuje srovnání nejvýznamnějších etických kodexů na internetu řadu společných principů. Tyto principy jsou zjevně tak či onak sdíleny všemi členy internetové komunity. To znamená, že podporují étos kyberprostoru. Zahrnují zásadu přístupnosti, důvěrnosti a kvality informací; princip nedotknutelnosti duševního vlastnictví; zásada žádné újmy a zásada omezení nadměrného využívání čistých zdrojů. Jak je vidět, tento seznam odráží čtyři deontologické principy informační etiky („PAPA: Privacy, Accuracy, Property and Accessibility“) formulované Richardem Masonem ve svém článku Four Ethical Issues of the Information Age. („čtvrtletník MIS“, březen 1986).

Přítomnost velmi dobře napsaného etického kodexu samozřejmě nemůže zajistit, že všichni členové skupiny budou jednat v souladu s ním, protože – pro člověka – nejspolehlivější zárukou proti neetickému chování jsou jeho svědomí a povinnosti, které nejsou vždy respektovány. Důležitost kodexů by proto neměla být přeceňována: principy a skutečná morálka hlásaná kodexy se mohou navzájem výrazně rozcházet. Etické kodexy však na internetu plní řadu mimořádně důležitých funkcí: za prvé mohou uživatele internetu přimět k morální reflexi tím, že jim vštípí myšlenku, že je třeba podle toho hodnotit své jednání (v tomto případě nejde ani tak o hotový kód, který je užitečný, ale samotná zkušenost s jeho vývojem a diskusí). Za druhé mohou ve virtuálním prostředí vytvořit zdravou veřejnost a také jí poskytnout jednotná a rozumná kritéria pro morální hodnocení. Za třetí se mohou stát základem pro budoucí tvorbu mezinárodního informačního práva přizpůsobeného realitě elektronického věku.

Sdílet toto:

Související